Obchodné podmienky - P.T. – Mondy s.r.o.

Predávajúci:
P.T.-Mondy, s.r.o.
Medňamského 24
059 01 Spišská Belá
IČO: 46520163
DIČ: 2023440188

IČ DPH: SK2023440188

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba ktorá pravdivo vyplní a odošle objednávku prostredníctvom stránky www.ptmondy.sk

(ďalej len „kupujúci“)

.

Sídlo elektronického obchodu: 
Slavkovská 708/40, 060 01, Kežmarok

Kontaktná osoba pre komunikáciu so zákazníkmi: 
Peter Tetemonte

Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa,  keď kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na e-mailovú adresu obchod@ptmondy.sk alebo listom na poštovú adresu:

P.T.-Mondy, s.r.o.
Medňamského 24
059 01 Spišská Belá

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby budú vrátené kupujúcemu, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri  platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Objednávanie

Kupujúci dostane dostupný tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred dokončením objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a poštovným. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý momentálne nie je na sklade u dodávateľa, má kupujúci možnosť preveriť si termín dodania a konečnú cenu tovaru u predávajúceho telefonicky alebo e-mailom na číslach alebo adresách uvedených v sekcii „Kontakt“.

Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:
– Prostredníctvom internetového obchodu na stránkach www.ptmondy.sk
– Telefonicky

Lehoty

Tovar  predávajúci odošle do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade ak nie je objednaný tovar na sklade, predávajúci touto skutočnosťou oboznámi kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky do 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky a dohodne s kupujúcim ďalší postup. Kupujúci je povinný prevziať zásielku od kuriéra. Po uplynutí úložnej doby a vrátení zásielky kuriérom predávajúcemu, nemá kupujúci nárok na opätovné zaslanie tovaru. Opätovné zaslanie tovaru je možné na základe dohody predávajúceho a kupujúceho.

Zákaz predaja

Predávajúci nesmie kupujúcemu dodať tovar alebo poskytnúť službu, ktoré si spotrebiteľ neobjednal, ak súčasne s dodávkou takého tovaru alebo s poskytnutím takej služby žiada ich zaplatenie.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli www.ptmondy.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „ZoOOÚ“). Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH. Účelom spracúvania osobných údajov je:

:identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez internetový obchod, správne doručovanie písomností a tovaru.

:identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,

:plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je ZoOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:

:poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností

:sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého kupujúcim

Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

Poučenie:

Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho spotrebiteľa zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou.

Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mailu alebo sms správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak právne predpisy neustanovujú inak. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä Remax) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.ptmondy.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 10.05.2016 a použijú sa na objednávky doručované cez internetový obchod po tomto dátume.

 

Potrebujete pomoc?
Máte nejakú otázku alebo problém? Neváhajte nám napísať. Odozva od nás Vám príde na zadaný e-mail, preto dbajte na správne vyplnenie.
Zadajte Vaše meno: Zadajte Vašu e-mailovú adresu: