Články - P.T. – Mondy s.r.o.

Služby

18.08.2023

Ponúkame služby pre stolárov v podobe polotovarov lakované kuchynské dvierka a eurookná /drevo, hliník/ Eurookná je možné doručiť čisté v surovom stave. K oknám dodávame náter REMMERS, kovanie MACO, tesnenie DEVENTER, okapnice GUTMAN. Všetko podľa dohody so zákazníkom. Túto službu využívajú hlavne stolári, ktorý nedisponujú zariadeniami na výrobu okien,alebo nábytku.

Eurookná – Profily eurookien

Profil 78 mm ako štandard

Profil 78 je drevené eurookno s vysokými izolačnými vlastnosťami s použitím trojskla 0,7W/m2 KM. Koeficient celkového okenného rámu Ug = 1,22/(m2.k). Tento typ okien je vhodný aj do novostavieb nízkoenergetických domov vďaka lepším tepelno-izolačným vlastnostiam. Výplňou okien je trojsklo – 4 – 10 – 4 – 10 – 4. Z uvedených dôvodov možno považovať profil 78 mm za najpredávanejší profil určený pre novostavby. Tento profil v akcii ponúkame za cenu profilu 68 mm. Rozmer eurohranolu v surovom stave je 82 x 86 mm.

Profil 92 mm ako premium

Profil 92 je eurookno s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami s použitím zasklenia izolačným trojsklom 4-16-4-16-4 s povlakom „Planibel TOP N+“ koeficientom Ug = 0.6W/(m2.k) a celkovým prestupom celého okna Uw = 0.9W/(m2.k). Profil 92 mm je vhodný pre nízkoenergetické a pasívne domy. Tým vieme uspokojiť potreby aj tých najnáročnejších klientov. Okno v prevedení profilu 92 mm vyzerá masívne. Rozmer eurohranolu v surovom stave je 92 x 86 mm.

Nátery od najlepších

REMMERS, VOTTELER, IRIS – Ekologické vodou riediteľné, olejové, voskové, rozpúšťadlové, polyesterové, s UV filtrom, cenovo dostupné nátery na drevo a plast.

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Tieto reklamačné podmienky  sú neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok.

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. K vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim.
  2. Nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie.
  3. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu.
  4. Zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar.
  5. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.
  6. Používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
  7. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
  8. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 6. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.
 7. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 9. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:                                                                                                                                      1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená,                      pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu.                                                                                              2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu                    súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.                3. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí                  závažné ťažkosti.                                                                                                                                                                      4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci                alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté má  právo  kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však                    kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.                        5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 10. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 11. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 12. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
 13. Kontakt  tel. 0915 877 756

 

Spoločnosť P.T. – MONDY, s.r.o., so sídlom L.Medňanského 24, Spišská Belá 059 01, IČO: 46 520 163 v zmysle § 31 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prehlasuje, ako prevádzkovateľ internetového obchodu a kamennej predajne, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. 

Informácie týkajúce sa spracovania GDPR sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421 915 877 756 , emailom:  manager@ptmondy.sk , alebo priamo v kamennej prevádzke  prevádzkovateľa: Slavkovská 708/40, Kežmarok 060 01.

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Vaše osobné údaje budeme spracovávať len v súvislosti s platnou legislatívou a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa spracovania osobných údajov 

Spoločnosť P.T. – MONDY, s.r.o. spracúva osobné údaje kupujúcich v informačných systémoch:

Ako osobné údaje získavame a  uchovávame :

 • meno a priezvisko,
 • adresa na doručenie,
 • fakturačná adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,

Spracovávame osobné údaje  z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy – vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania, telefónne číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy – expedovaniu objednávky
 • vedenie účtovníctva – Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing – zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä: mena, adresy, emailovej adresy, fakturačnej adresy, adresy dodania.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup iba naši zamestnanci a spolupracovníci.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám.

Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje spracovávame výhradne v rámci SR.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na nasledujúce právne kroky.

(ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: manager@ptmondy.sk

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme údaje v zákonnej lehote o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania  môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)
 • Právo na prenosnosť – Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý) – Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje od seba / zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz je stanovená lehota 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

 • Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov – Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi,  pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
 • Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení –  E-maily s inšpiráciou, blogmi, článkami, súťažami, organizovaní webinárov,  či novými produktami a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu ktorý sa nachádza v každom zaslanom e-mailu na spodku v pätičke emailu.

Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane. Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, a to ako dlho trávite čas na našich stránkach a z ktorej stránky prichádzate. Používanie Cookies je zamerané na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Aké druhy cookies používame?

Nevyhnutné cookies – nevyhnutné alebo technické cookies sú potrebné k tomu, aby užívateľ mohol využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

Analytické cookies – pri prezeraní tejto webovej stránky sa údaje o návšteve zapíšu do analytických nástrojov (Google Analytics, Hotjar a iné), kde sa zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky. Ak používateľ nesúhlasí so zaznamenávaním jeho návštevy webovej stránky, v nastaveniach cookies má možnosť vypnúť analytické cookies.

Funkčné cookies – pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne pre potreby tejto webovej lokality a sú plne anonymizované.

Reklamné cookies – zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej lokality a klienta. Návštevníkom webovej stránky odporúčame zapnúť zber reklamných cookies pre lepší užívateľský zážitok a pre zobrazovanie relevantných reklám.

 

Potrebujete pomoc?
Máte nejakú otázku alebo problém? Neváhajte nám napísať. Odozva od nás Vám príde na zadaný e-mail, preto dbajte na správne vyplnenie.
Zadajte Vaše meno: Zadajte Vašu e-mailovú adresu: